بابا پنجعلی فراموشکار و محبوب!

علیرضا خمسه گفت: من در «میکائیل» هم در کاراکترآقاخان بازی کردم، طبعا شخصیت آقاخان آنقدر نمی تواند محبوب مخاطبان باشد که شخصیت بابا پنجعلی فراموشکار محبوب است.

بابا پنجعلی


ادامه مطلب...