محسن چاووشی: هیچکس نمی داند که من روزی سیگار می فروختم!

محسن چاووشی: خوشبختانه هیچ وقت خانواده ام از این موضوع خبردار نشدند که پسرشان در یک مقطعی سیگار فروشی هم کرده.

مصاحبه محسن چاووشی


ادامه مطلب...